ท่านเจ้าคุณอธิการบดี มจร ,ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี ได้เมตตากล่าวให้หลักธรรมว่า

การอธิษฐานนั้น ในศาสนาพุทธมีหลักธรรม ๔ ประการ

๑) ปัญญาธิษฐาน
ตั้งใจขอให้เกิดปัญญา ให้เราได้เห็นความจริง เพื่อประหานกิเลสทั้ง ๓ (โลภะ โทสะ โมหะ)

๒) สัจจาธิษฐาน
ตั้งจิตให้เห็นความจริงของชีวิต ความจริงของทุกข์ มีสัจจานุรักษ์ รักษาความจริง จริงในวาจา จริงในหลักการ จริงใจ

๓) จาคธิษฐาน มีความตั้งใจในการเสียสละ สละออกอยู่เสมอเพื่อความเบาของจิต

๔) อุปสมธิษฐาน ตั้งจิตให้แน่วแน่ เพื่อความสงบระงับ เพื่อให้เกิดสมาธิ ปัญญา เกื้อกูลการปฎิบัติธรรม นำไปสู่ศีล สมาธิ ปัญญา

ท่านเจ้าคุณอธิการบดี กล่าวว่าเมื่อทำบุญแล้ว ให้อธิษฐานแต่ไม่ควรอธิษฐานขอมากมายหลายอย่าง ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานมุ่งมั่นอย่างเดียว สำหรับท่านฯ จะตั้งจิตอธิษฐานเสมอๆว่า

“ขอให้เป็นผู้มีกำลังกายแข็งแรง มีกำลังใจ มีกำลังสติปัญญาเข้มแข็ง และเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เพื่อการดำเนินชีวิต และทำประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ พระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์”

Comments

comments