นี่แหละ!…คือความจริง

“การได้ กับ การเป็น เช่น การได้เงินได้ทอง การได้บุตรได้ภรรยา การได้เป็นนั่นเป็นนี่ ในตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ ล้วนแต่นำมาซึ่ง”ภาระหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง”ทั้งนั้น

เพราะเหตุใด?
เพราะเหตุว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นภาระ เพราะความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของมัน นั่นเอง.

เราได้อะไรมา เราจำต้องจัดการกับสิ่งนั้นๆ ในลักษณะที่จะให้มันดำรงคงอยู่กับเรา เป็นไปตามใจเรา หรือมีประโยชน์แก่เรา

แต่แล้ว สิ่งนั้นๆ ตามปรกติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คือ ไม่รู้ไม่ชี้ต่อความประสงค์มุ่งหมายของบุคคลใด มีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน

การพยายามของคนเราจึงเป็นการต่อสู้ หรือเป็นการต้านทานต่อกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้น

ฉะนั้น จึงเกิดเป็นการยากลำบาก หรือเป็นการทนทรมานขึ้น ในการที่จะเป็นอยู่หรือทนอยู่ หรือการทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ให้เป็นไปตามความประสงค์ของเรา

นี่แหละ..คือความจริง!”

พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : “คู่มือมนุษย์” หัวข้อเรื่อง “ไตรลักษณ์”

 

Comments

comments