หนึ่งภาพเล่าเรื่องขอเสนอ…

การสวดมนต์และกราบ 5 ครั้ง

ในสมัยเด็กของหนึ่งภาพเล่าเรื่อง… คุณพ่อคุณแม่สอนให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนทุกวัน…จนติดมาถึงทุกวันนี้

การสวดมนต์ ก็สวดมะโม และบทพระพุทธคุณ แล้วตามด้วยกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  บิดามารดา และครูบาอาจารย์ ซึ่งหนึ่งภาพเล่าเรื่อง ก็ทำมาตลอดจนโตมิได้สงสัยอะไร

จนกระทั่งมีคืนวันหนึ่ง ที่หนึ่งภาพเล่าเรื่องได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และนอนรวมกับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ

ก่อนเข้านอน ทุกท่านก็สวดมนต์ไหว้พระกัน ซึ่งหนึ่งภาพเล่าเรื่องก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้น เมื่อหนึ่งภาพเล่าเรื่องปฏิบัติเสร็จก็เข้านอน เพื่อนร่วมห้องที่อยู่ใกล้ ๆ หนึ่งภาพเล่าเรื่องก็พูดขึ้นมากว่า ทำไมคุณกราบพระ 5 ครั้ง…. ซึ่งตอนนั้นหนึ่งภาพเล่าเรื่องก็มิได้ตอบคำถามอะไรไป

จนเมื่อกลับจากปฏิบัติธรรมออกมาแล้ว จึงได้ทำการค้นหาข้อมูลการกราบพระก่อนนอน ก็พบว่า มีข้อมูลเขียนไว้ว่า การกราบพระ 5 ครั้งนั้น เพื่อตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะสูงสุด และท่านผู้มีพระคุณกับตัวเอง คือบิดา มารดา และครูอาจารย์
โดยจะพนมมือกราบไหว้ ดังนี้

1. ไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

2. ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

3. ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

4. ไหว้คุณบิดา มารดา
มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

5. ไหว้ครู อาจารย์
ปัญญาวุฑฒิ กะเร เต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง (กราบ 1 ครั้ง)

ซึ่งก็ตรงกับที่ หนึ่งภาพเล่าเรื่องกราบก่อนนอน แต่อาจไม่ได้ท่องบทสวดกราบบิดามารดา และครูบาอาจารย์เท่านั้นเอง… จึงขอพื้นที่ตรงนี้สำหรับตอบเพื่อนร่วมห้องของหนึ่งภาพเล่าเรื่องค่ะ