สาธุ สาธุ สาธุ
คำกล่าวที่เรากล่าวเมื่อต้องการอนุโมทนาบุญท หรือเมื่อทำบุญแล้ว มีมาแต่โบราณ มีความหมายว่า…

สาธุ พระคุณเจ้า ได้เห็นธรรมอันใด
ขอให้ข้าพเจ้าจงได้เห็นธรรมอันนั้น เช่นเดียวกันกับ พระคุณเจ้าด้วยเถิด