ป้ายกำกับ: คน

คนก็สักว่าคน ธรรมก็สักว่าธรรม คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคน จึงกลายเป็นคนก็สักว่าคน ธรรมก็สักว่าธรรม ไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ แม้คนจะมีจำนวนอ่านต่อ