ขอคุณสมเด็จองค์ปฐม วัดหนองพงนก
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว
โชคดี มีชัย สุขภาพแข็งแรง เทอญ

#ทัวร์วัดไทยสวัสดีปีใหม่

#วัดหนองพงนก