พระปรางค์สามยอด Pha Phang Sam Yoi ลพบุรี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะขอม แห่งเมืองละโว้

แลนด์มาร์คสำคัญที่ต้องแชะและแชร์

ที่ตั้งพระปรางค์สามยอด
ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ริมทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ
เปิดทำการทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 6.00 – 18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท

ประวัติพระปรางค์สามยอด
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกือบ 400 ปีมาแล้ว โครงสร้างของปราสาททำจากศิลาแลงฉาบปูน เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกัน เรียกว่า มุขกระสัน ส่วนที่เป็นองค์พระปรางค์ มีรูปทรงสัณฐาน คล้ายกับฝักข้าวโพด ตั้งตรงขึ้นไปบนฐานรูป 4 เหลี่ยม ขนาดลดหลั่นซ้อนเทินขึ้นไป

แต่เดิม ปราสาทประธาน (องค์กลาง) ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ปราสาททิศใต้ (องค์ทางขวา) ประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปราสาททิศเหนือ (องค์ทางซ้าย) ประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตา
ปัจจุบันเหลือเพียงเสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว และวิหารก่ออิฐถือปูนที่ได้ต่อเติมขึ้นมาใหม่ เชื่อมกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 904 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479 และได้กำหนดเขตที่ดินให้มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545

การเดินทางมาเที่ยวพระปรางค์สามยอด
โดยรถยนต์
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่จังหวัดลพบุรี
2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรี จากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข311(สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี

โดยรถไฟ
เดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ลงปลายทางสถานีลพบุรี

#ทัวร์วัดไทย

#พระปรางค์สามยอด

เครดิตรูป คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล