วัดพระธาตุแสงจันทร์ Wat Phra Than San Juan
วัดร้าง แหล่งมรดก ศิลปะวัฒธรรม
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

ที่ตั้งวัดพระธาตุแสงจันทร์ (วัดร้าง)

ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัดพระธาตุแสงจันทร์

วัดร้างหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบใหม่แห่งแรกนี้เดิมเรียกว่า พระธาตุเถรจันทร์ (ต่อมามีผู้เขียนป้ายปิดเป็น “พระธาตุแสงจันทร์”)
วัดพระธาตุแสงจันทร์ (ร้าง) เป็นหนึ่งในวัดร้างอรัญญิกนอกเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันตก ประกอบด้วย เจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมมีวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ของเจดีย์ประธาน วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางทิศเหนือเป็นอาคารขนาดเล็ก 2 หลัง มีกำแพงกั้นกลางระหว่างพื้นที่แต่ละส่วนและปรากฏกำแพงแก้วล้อมรอบอาคารทั้งหมด ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ด้วยพื้นที่ของวัดพระธาตุแสงจันทร์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ถูกจำกัดลักษณะสภาพภูมิประเทศแผนผังของวัดจึงไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนผังของวัดในล้านนาโดยทั่วไปที่วิหารจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน

จากการดำเนินงานทางโบราณคดี วัดพระธาตุแสงจันทร์ (ร้าง) สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วง กลางพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาและน่าจะมีการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24 เป็นต้นมา

การเดินทางไปวัดพระธาตุแสงจันทร์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ