เมื่อรู้จัก “พอดี” จิตใจจะเป็นสุข
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า…ความรู้จักประมาณคือ “พอดี”
เป็นเหตุให้เกิดความสุข ความสุขมันอยู่ที่ความพอดี
ถ้าเกินไป……มักก็เป็นทุกข์ ขาดไป…ก็เป็นทุกข์เหมือนกัน
จึงทำอะไรก็ให้พอดี พองาม

rhdr