วัดเขาแก้ว วรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
Wat Khao Kaeo Worawihan

“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระธาตุวัดเขาแก้ว, นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง, ไหว้พระขอพรพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ”

ที่ตั้งวัดเขาแก้ว วรวิหาร
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160
เวลาเปิดปิด : 08.00-18.00 น.

ประวัตวัดเขาแก้ว วรวิหาร สระบุรี
วัดเขาแก้ว เดิมเป็นวัดราษฏร์ สร้างเมื่อง พ.ศ. 2171 สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาในรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์เสด็จนมัสการพระพุทธบาทและจะเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย ทรงแวะไพร่พลขบวนราบที่พลับพลาท่าหินลาดหน้าวัดเขาแก้ว ได้ทอดพระเนตรทรงเห็นว่า เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ตั้งอยู่บนเขาเล็ก ๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามเป็นที่สงบ เหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรม พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ จึงทรงรับสั่งให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง เจ้าพระยานิกรบดินทร์ได้จัดการให้พนักงานนำเครื่องงานและสิ่งก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถขยายใหญ่กว่าของเดิม ก่อกำแพงรอบของพระอุโบสถขึ้นใหม่ สร้างกุฏิไว้ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ บูรณะองค์พระเจดีย์ให้มั่นคง และทรงสถานปนาวัดเขาแก้ว ขึ้นเป็นอารามหลวง พระราชทานนามว่า “วัดคีรีรัตนาราม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส องค์สังฆประมุขเสด็จออกตรวจการณ์คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เสด็จทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเห็นป้ายที่ติดไว้ที่ท่าหินลาดหน้าวัดว่า “วัดคีรีรัตนาราม” รับสั่งว่าเป็นคำมคธ ทรงให้เรียกเป็นคำไทยว่า “วัดเขาแก้ว” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พระเจดีย์ประธานตั้งบนฐานสูงมีทางเดินเวียนประทักษิณชั้นบนสูง 35 เมตร กว้าง 43.50 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงประสาท 5 ยอด อิทธิพลจากงานศิลปกรรมหลากแหล่ง ส่วนฐานชั้นล่างของพระเจดีย์ ก่อเป็นฐานเขียงรองรับ เพิ่มมุมที่ประดับ “สถูปิกะ” หรือเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กโดยรอบ ส่วนกลางเป็นเรือนธาตุ มี”จระนำ” ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนด้านทิศตะวันออกมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ทิศใต้มีพระพุทธรูปปางลีลา ทิศตะวันตกมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ทิศเหนือพระพุทธรูปปางรำพึง ที่ส่วนเรือนธาตุมีการก่อบัวคว่ำ และบัวหงายคล้ายกับปากแล ลักษณะเป็นจะงอยเส้นโค้งแบบเดียวกับที่ปรากฏในศิลปะล้านนาและศิลปะล้านช้าง ถัดขึ้นไปเป็นชั้นแว่นฟ้า 4 ทิศ เหนือจระนำ ตอนบนประดับสถูปิกะทรงระฆัง สันนิษฐานได้ว่ามีการปรับปรุงรูปแบบมาจากระเบียบการก่อเรือนธาตุของพระปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ (ที่สืบต่อมาจากสมัยอยุธยา) ส่วนยอดก่อเป็นเจดีย์รองรับปลียอดและลูกแก้วด้านบนสุด สันนิษฐานว่า มีที่มาจากส่วนยอดของเจดีย์ทรงเครื่องสมัยรัตนโกสินทร์ ดังที่กล่าวมาจึงเชื่อได้ว่า การก่อสร้างพระเจดีย์ประธานวัดเขาแก้ววรวิหารนั้น ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

คำบูชาพระธาตุวัดเขาแก้ววรวิหาร
ตั้ง นะโม 3 จบ
จัตตาฬีสะสะมา ทันตา เกสา โลมา นขาปิจะ
เทวา หะรันติ เอเกกัง จักกะวาฬาปะรัมปะรา
ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตะโย

รอบองค์เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปหินปางต่าง ๆ ในอดีตจะมีทั้งสีดำ สีขาว และสีเขียว หากปัจจุบันทำเป็นสีเหลืองทอง มีเพียง 1 องค์ที่ยังคงเป็นสีดำ ต่ำลงมามีเจดีย์บริวารล้อมรอบทั้งสี่ทิศ อีกทั้งระหว่างเจดีย์องค์ใหญ่และหอระฆังมี เจดีย์ปรางค์ห้ายอดองค์เล็ก ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปทรงเครื่อง ด้านทิศตะวันออกประดิษฐาน พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์และด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หากจิตรกรรมฝาหนังมีเหลืออยู่เพียงบนหน้าจั่ว ด้านหนึ่งเป็นภาพธุดงค์วัตและอสุภกรรมฐาน คือ การปลงสังเวชซากมนุษย์ที่ตายไปแล้ว ส่วนอีกด้านเป็นภาพนรกภูมิ นับเป็นอีกองค์เจดีย์ที่มีความสำคัญ อีกองค์หนึ่งของจังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศวัดเขาแก้ว วรวิหาร

การเดินทางไปวัดเขาแก้ว วรวิหาร Wat Khao Kaeo Worawihan จังหวัดสระบุรี

#ทัวร์วัดไทยไม่ไปไม่รู้
#วัดเขาแก้ววรวิหาร
#พระธาตุเจดีย์
#หลวงพ่อสร้อยวิจาโร
#เครดิตภาพคุณทิฆัมพรตันติวิมงคล

Comments

comments