วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
Wat Kawisararam Ratchaworawihan, Lopburi
“สักการะบูชาพระเจดีย์ ไหว้พระประธานในโบสถ์มหาอุตม์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดของพระเจ้าแผ่นดินเมืองลพบุรี”

ที่ตั้งวัดกวิศราราม
เลขที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ประวัติวัดกวิศรารามวรวิหาร วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ทิศใต้ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นวัดโบราณที่ไม่ปรากฏประวัติชัดเจน โดยอาจสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เดิมเรียกว่า “วัดขวิด” หรือ “วัดจันทร์” อดีตเคยเป็นวัดในพระนารายณ์ราชนิเวศ ช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้น เพื่อความปลอดภัยของข้าราชบริพารสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชทานพระราชฐานองค์หนึ่ง เพื่อทำการอุปสมบทข้าราชบริพารเหล่านั้นภายในพระราชวังเมืองลพบุรี

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริว่า วัดตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานเป็นการไม่สมควรจึงทรงไถ่ถอนเขตวิสุงคามสีมาออกจากพระราชวัง และทรงเห็นว่า วัดขวิด ตั้งอยู่ใกล้กำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ด้านทิศใต้จึงโปรดให้ปฏิสังขรวัดแห่งนี้แทน โปรดพระราชทานนามให้เรียกว่า วัดกวิศราราม ซึ่ง “วัดกวิศราราม” มีความหมายว่า “วัดของพระเจ้าแผ่นดิน

โบราณสถานภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถ พระอุโบสถเดิมมีขนาดย่อมแบบมหาอุตม์ มีประตูเข้าออกทางเดียว ผนังเจาะเป็นช่องไม่มีหน้าต่าง พระประธานซึ่งเป็นของเก่าแก่มาแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอู่ทอง และ พระเจดีย์ ภายในพระอุโบสถที่ผนังทุกด้านมีจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 4 เขียนลายซ้ำ ๆ กันจนดูคล้ายกับกระดาษปิดฝาผนังของตะวันตก วัดกวิศรารามแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของบรรดาข้าราชการด้วย

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หน้าพระอุโบสถ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร สันนิษฐานว่าเป็นบ่อน้ำที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้น้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ประกอบพิธีทางศาสนา บ่อน้ำมีความลึกประมาณ 4 เมตร มีน้ำอยู่ในบ่อตลอดทุกฤดูกาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ทดสอบลักษณะน้ำในบ่อ ปรากฎว่าน้ำมีลักษณะเป็นน้ำใส ไม่มีกลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน

และภายในบริเวณปัจจุบัน มี พิพิธภัณฑ์วัดกวิศราราม มีหนังสือที่สำคัญคือ “ธรรมญาณนิพนธ์ 100 ปี พระพุทธวรญาณ” ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3091 ที่มา: พิมพ์เนื่องในโอกาส 100 ปี พระพุทธวรญาณ 1 ม.ค. 2548


ภาพบรรยากาศวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร

ศาลาการเปรียญ


#ทัวร์วัดไทย #วัดกวิศราราม #วัดกวิศรารามวรวิหาร

เครดิตรูป คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments