สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ชมศิลปะการสร้างวัดแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม

·

วัดป่าดาราภิรมย์  (Watpa  Darabhirom)  ตั้งอยู่ที่ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าวัดมีคลองชลประทานแม่แตงไหลผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี ประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๐.๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่อาณาเขตของวัด ๒๖ ไร่

  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัด ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑
  • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อที่กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
  • และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓
  • ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ อันเป็นปีเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สังกัด : คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

บริเวณภายในวัดป่าดาราภิรมย์  :

พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปสุโขทัย พระนามว่า “พระสยัมภูโลกนาถ”

พระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศิลปสุโขทัยประยุกต์ พระนามว่า “พระพุทธการุญกิตติคุณขจร”

มณฑปพระเจ้าทันใจ มณฑปเป็นศิลปล้านนาแบบเชียงตุง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนสิงห์

หอกิตติคุณ

พระวิหารหลวง

พระมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร

พระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชชายา

ภาพบรรยากาศวัดป่าดาราภิรมย์

[smartslider3 slider=6]

แผนที่การเดินทางไปวัด