วัดเก่าแก่อายุราว 200 ปี พระอุโบสถหลังเก่าของวัดเหนือเป็นที่ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกทรงบรรพชาและอุปสมบท


วัดเทวสังฆาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วัดมีเนื้อที่ ๕๖ ไร่ ๒๗ ตารางวา สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕


วัดเทวสังฆาราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีความสำคัญในทางประวัติ ศาสตร์ ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า”วัดเหนือ” อยู่ริมฝั่งแม่น้ำศรีสวัสดิ์จะสร้างขึ้นเมื่อใด ยังหาหลักฐานไม่ได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาได้เกือบ ๒๐๐ ปีแล้วโดยรู้กันเพียงว่า “ท่านสมภารเสี่ยง” เป็นผู้สร้าง

“วัดเทวสังฆาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2506 ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐินต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้พระราชทานนาม พระประทานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสุทธิมงคล” ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศิลาจารึกพระนามพระราชทานนี้ด้วย วัดเทวสังฆาราม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2506 ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐินต้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้พระราชทานนาม พระประทานในพระอุโบสถว่า “พระพุทธสุทธิมงคล” ซึ่งได้ทรงพระสุหร่ายศิลาจารึกพระนามพระราชทานนี้ด้วย”


วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) นั้นเข้าใจว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๗๔ พร้อม ๆ กับการสร้างเมืองกาญจนบุรีใหม่ หลังเสียกรุงให้แก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐

ในครั้งนั้นพม่าได้กวาดต้อนผู้คน และขนทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปพม่า สมภารเปรื่องซึ่งบรรพชาเป็นสามเณรได้ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับโยมมารดาของท่านด้วย ต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพม่า และท่านปรารถนาที่จะเข้ามาประเทศไทย ท่านจึงได้ชักชวนเพื่อนรักซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน ๕-๖ คน ปลอมตัวเป็นมอญเดินทางเข้ามาก่อนออกเดินทาง โยมมารดาได้บอกสถานที่ที่ได้ฝังทรัพย์สมบัติไว้ในบ้านเดิมของท่าน พอเดินทางมาถึงเมืองกาญจนบุรี ก็เห็นว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากทางการไทยได้ย้ายเมืองกาญจนบุรี ไปตั้งใหม่ที่ตำบลปากแพรก ท่านจึงได้มาสร้างวัดใกล้กับเมืองใหม่คือ “วัดเทวสังฆาราม”

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๗๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรีเป็นก่ออิฐถือปูน และทรงสร้างวัดไว้ ๕ วัด สันนิษฐานว่าวัดเหนือเป็นวัดหนึ่งที่ทรงโปรดให้สร้างขึ้น พร้อม ๆ กับวัดใต้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสไทรโยคปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ทรงแวะทอดพระเนตรวัดเหนือ ทรงเห็นว่าพระอุโบสถชำรุดมากจึงมีพระราชดำรัสให้พระยากาญจนบุรีเอาเงินส่วย มาซ่อมแซมพระอุโบสถ พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้เสด็จประพาสไทรโยคอีก ได้เสด็จมายังวัดเหนือซึ่งกำลังรื้อพระอุโบสถเพื่อก่อสร้างใหม่ ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ ๑๐ ชั่ง ช่วยในการก่อสร้าง ทั้งได้ทรงโปรดพระราชทานกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุผู้ทำการองค์ละ ๒ บาท พระอุโบสถที่สร้างใหม่นี้ได้สร้างตรงที่เก่า สำเร็จเรียบร้อยและฉลองในปี พ.ศ. ๒๔๓๕

“พระอุโบสถหลังเก่าของวัดเหนือเป็นที่ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกทรงบรรพชาและอุปสมบท”
“พระอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙”
“หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ”

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนเจ้าขุนเณร ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

เบอร์ติดต่อ : 08 1198 9704

Facebook : วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี


ภาพบรรยากาศ วัดเทวสังฆาราม

previous arrow
next arrow
Slider