วัดนาคปรก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
Wat Nakprok, Phasi Charoen District, Bangkok

“สำนักปฏิบัติธรรม, พญานาค 7 เศียรแผ่พังพาน, พระพุทธรูปปางมารวิชัยจากสุโขทัย, ลอดโบสถ์เสริมสิริมงคล, สักการะบูชาหลวงพ่อโต”


ที่ตั้งวัดนาคปรก
เลขที่ 342 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
สำนักงานปฏิบัติธรรม วัดนาคปรก โทรศัพท์ 02-467-4060
พระมหาจำรูญ กุสลจิตโต
พระอาจารย์ใหญ่สำนักปฏิบัติธรรม
โทร. 087-087-9322, 080-613-7414

ประวัติวัดนาคปรก
วัดนาคปรก เป็นวัดราษฏร์ในมหานิกาย ที่มีประวัติเล่าสืบกันว่า วัดนาคปรกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2291 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา 19 ปี) เมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน ชื่อ พระบริบูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ตัน) เดินทางมาประกบการค้าขายที่พระนครฝั่งธนบุรี ย่านตลาดพลู เจ้าสัวพุก เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอที่จะเกื้อกูลประโยชน์แก่คนอื่น จึงได้คิดริเริ่มก่อสร้างวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม กิจกรรม และศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา

พระอุโบสถเดิมเป็นแบบสมัยอยุธยา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงรูปทรงไปมากเนื่องจากการซ่อมแซม ได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยมาจากเมืองสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ในวิหารพระประธานองค์ประดิษฐานที่วิหารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พังพาน เป็นรูปปูนปั้น องค์พระเป็นพระปางมารวิชัยสัมฤทธิ์ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดนาคปรก” ตามลักษณะพระพุทธรูปของวัดนี้ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเครื่องไหว้มงคลจีน และภาพพระพุทธประธานบนบัลลังก์มังกรในปัจจุบัน

ต่อมา พ.ศ. 2506-2525 ในยุคพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาส มีการมุงหลังคาพระอุโบสถใหม่และปูพื้นหินอ่อน และต่อมาในสมัยพระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ) เป็นเจ้าอาวาส ราวปี พ.ศ. 2554 ได้ยกพื้นอุโบสถขึ้น 5 เมตร กลายเป็นโบสถ์ 2 ชั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร

การพระราชทานวิสุงคามสีมา เข้าใจว่าได้รับพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ. 2291 กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนวัดนาคปรกเป็นโบราณสถาน เมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520


ภาพบรรยากาศวัดนาคปรก


การเดินทางไปวัดนาคปรก กรุงเทพ

© ภาพและข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments