วัดพิชัยปุรณาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี
Wat Phichai Puranaram, Uthai Mai Subdistrict, Mueang Uthai Thani District, Uthai Thani.
“ตามรอยถิ่นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่า “พระพุทธชัยสิทธิ์” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างในสมัยอยุธยา”

ที่ตั้งวัดพิชัยปุรณาราม
เลขที่ 199 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าอาวาส พระครูอุทิตธรรมสาร (วงษ์ ปญฺญาวฑฺฒโน)

ประวัติวัดพิชัยปุรณาราม
วัดพิชัยปุรณาราม เดิมชื่อ วัดกร่าง สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปลายสมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2301 พระยาพิชัยสุนทรเจ้าเมืองอุทัยธานีในสมัยนั้นได้ชักชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์และได้เปลี่ยนชื่อ จากวัดกร่างมาเป็นวัดพิชัยปุรณารามจนถึงปัจจุบันนี้

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ / cr: https://www.m-culture.go.th/uthaithani/ewt_news.php?nid=1121

วัดพิชัยปุรณารามมีวิหารเก่าสร้างในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นามว่า “พระพุทธชัยสิทธิ์” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างในสมัยอยุธยา ขนาดหน้าตัก กว้าง 1.47 เมตร สูง 1.87 เมตร มีซุ้มเรือนแก้วปูนปั้น เป็นพญานาคสวยงามประดิษฐานในวิหาร ส่วนในพระอุโบสถมีพระประธานสร้างด้วยปูนนามว่า “พระพุทธรูปอู่ทอง” และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและงานศิลปกรรมอื่น ๆ อันทรงคุณค่า ที่เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงสมควรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา

พระพุทธชัยสิทธิ์ | Cr: https://www.pinterest.com/pin/229050331026091886/

พระพุทธชัยสิทธิ์ หรือหลวงพ่อชัยสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางวิชัน มีซุ้มเรือนแก้วประดับรอบองค์คล้ายกับพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และพระประธานในโบสถ์วัดไลย์ จ.ลพบุรี สันนิษฐานว่าพระพุทธชัยสิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรือต้นสมัยอยุธยา

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ / cr: https://www.m-culture.go.th/uthaithani/ewt_news.php?nid=1121

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ นับเป็นอาคารสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ซึ่งมีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 600 ปี ปัจจุบันเหลือสถาปัตยกรรมสมัยอู่ทองเพียงสี่แห่งในประเทศไทย


ภาพบรรยากาศวัดพิชัยปุรณาราม

การเดินทางไปวัดพิชัยปุรณาราม

Comments

comments