เคล็ดลับของชีวิต คือ
การเป็นอิสระจากความกลัว
ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตได้
ไม่ว่าเราหรือท่าน…

“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”