วัดศรีมหาราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Wat Sri Maharacha, Si Racha Subdistrict, Si Racha District, Chonburi

“สถานปฏิบัติธรรม, สักการะบูชาหลวงพ่อทันใจ, พระพุทธศรีมหาราชาประชานาถและ พระนิรันตราย”


ที่ตั้งวัดศรีมหาราชา (วัดใน)
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา
พระครูปริยัติวราทร ( ธีรชัย “ญาณธโร” กฤตลักษณ์) พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติวัดศรีมหาราชา (วัดใน)
วัดศรีมหาราชานี้ ชาวศรีราชาเรียกว่า “วัดใน” คู่กับวัดเกาะลอยซึ่งเรียกว่า “วัดนอก” โดยวัดเกาะลอยอยู่ในความปกครองดูแลของวัดศรีมหาราชา ทั้งสองแห่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดที่ชาวศรีราชาใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ พิธีกรรม และเป็นศูนย์รวมใจของศรัทธาสาธุชนมาช้านานแล้ว สังกัดนิกายธรรมยุติ ใช้ชื่อ “วัดศรีราชา” ตามชื่อตำบล ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี

แต่เดิมวัดศรีมหาราชามีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เศษ ประมาณปี พ.ศ. 2473 ม.จ. หญิง ไขศรี ปราโมทย์ ได้เสด็จประทับที่โรงพยาบาลสมเด็จ ที่ ศรีราชา ทรงมีจิตศรัทธาซื้อที่ดินขยายอาณาเขตวัด ซึ่งติดต่อกับที่ของคุณหญิงสงวน สุรศักดิ์ ถวายวัดอีก 1 ไร่ เศษ รวมเนื้อที่ของวัดศรีมหาราชา ในปัจจุบันนี้มีประมาณ 14 ไร่เศษ

พ.ศ. 2473 มีการบูรณะพระอุโบสถตามการออกแบบของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ โดยมีเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างนั้น ซึ่งมีลักษณะแปลกในยุคสมัยนั้น เนื่องจาก ไม่ต้องการจะถอนพัทธสีมาที่มีอยู่เดิมออก (พัทธสีมานั้น ผูกโดย พระเทพกวี (นิ่ม) วัดเครือวัลย์)

“หลวงพ่อทันใจ”

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ประทานถวาย “หลวงพ่อทันใจ” ซึ่งท่านได้ค้นพบโดยบังเอิญจากการควบคุมงานก่อสร้างทางภาคเหนือ พุทธลักษณะเป็นพระปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสนหน้าตักกว้าง 2 ศอก (1.10 เมตร) เพื่อเป็นการฉลองอุโบสถที่ได้สร้างแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2509 หลวงพ่อผิว (เจ้าอาวาสในขณะนั้น) เห็นว่าโบสถ์เก่านั้นเล็กและแคบเกินไป และสภาพก็ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว ท่านจึงดำริสร้างใหม่และได้วางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ. 2410


ภายในวิหารหลวงพ่อทันใจ มีจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็นพุทธประวัติ ทั้ง 4 ด้าน มี ภาพจิตรกรรมที่สื่อถึง ช่วงที่พระพุทธองค์ทรงชนะมาร, แสดงโอวาทปาฎิโมกข์, โปรดพุทธบิดา และโปรดพุทธมารตา โดยภาพที่อยู่ทางประตูทางเข้าด้านหน้า เป็นภาพทรงชนะมาร, ภาพด้านหลังองค์หลวงพ่อทันใจ เป็นภาพพุทธมารดา ภาพทางด้านขวาเป็น ภาพพระพุทธองค์ทรงโปรดพุทธบิดา ขณะที่พระบิดากำลังทรงพระประชวร, ภาพทางด้านซ้ายเป็นภาพพระพุทธองค์ กำลังทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์

ด้านหน้าโบสถ์ จะมีรูปปั้นของ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต)

สำหรับพระพุทธรูปสำคัญใน วัดนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 องค์ คือ หลวงพ่อทันใจ, พระพุทธศรีมหาราชาประชานาถ (พระพุทธรูปพุทธศิลป์แบบรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย เนื้อทองแดง ทรงสังฆาฏิแบบธรรมยุต 2 ชั้นพระเกศบัวตูม) และ พระนิรันตราย


ภาพบรรยากาศวัดศรีมหาราชา

การเดินทางมาวัดศรีมหาราชา

Comments

comments